Skip to main content

Overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening is een overeenkomst waarbij partijen overeenkomen dat de ene partij (de uitlener) een som geld verstrekt aan de andere partij (de lener), die zich op zijn beurt verbindt om die som geld terug te betalen. In de overeenkomst van geldlening kunnen allerlei zaken worden geregeld, zoals de wijze van afbetaling, de verschuldigdheid van rente, boetes bij niet (tijdige) nakoming, zekerheidsstelling voor de terugbetaling (pand/hypotheek) et cetera. De wet bepaalt dat partijen de hoogte van de afgesproken rente schriftelijk moeten vastleggen. Als partijen daar niets over afspreken, bepaalt de wet dat rente verschuldigd is ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente.