Skip to main content

Contracteren

Als partijen met elkaar zakendoen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Meestal wordt er wel iets op papier gezet (een contract) en/of gelden er algemene voorwaarden. Bij een geschil tussen partijen wordt in eerste instantie gekeken naar wat er in het contract staat. Daarom is het van essentieel belang om de afspraken die partijen met elkaar willen maken, juridisch op een heldere en juiste manier vast te leggen.

Ik adviseer, onderhandel en procedeer over handelscontracten. Complexe zaken leg ik vast in heldere contracten. Conflicten over contracten, zoals wanprestatie, ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding, los ik desgewenst op door te onderhandelen, te schikken of te procederen.

Ook als de contracten al gesloten zijn en er problemen dreigen, kan het zinvol zijn deze te laten beoordelen en u te laten adviseren over de mogelijke risico’s. U voorkomt daarmee dat u voor ongewenste verrassingen komt te staan en u kunt uw koers tijdig aanpassen. Als u algemene voorwaarden hanteert, is het altijd zinvol die regelmatig te laten checken en te laten actualiseren.

Als u wordt geconfronteerd met een contractspartij die niet nakomt – uit onwil of onmacht, of er wordt eenvoudigweg niet volgens afspraak nagekomen -, wat kunt u dan doen als schuldeiser? Doordat ik ook diepgaande kennis heb van en ruime ervaring heb in het proces-, beslag- en executierecht, beschik ik over al het juiste gereedschap om in het voorkomende geval daadkrachtig en efficiënt te procederen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden: een set voorwaarden die bedoeld is om standaard in meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Als deze voorwaarden op de juiste manier op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en aan de wederpartij ter hand zijn gesteld – en door de wederpartij zijn aanvaard – maken deze voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst.

Lees meer

Franchiseovereenkomst

Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder één merk en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers. Franchising biedt mogelijkheden voor verdere groei zonder, of met beperkte, eigen investeringen. In ruil voor het gebruik van de franchiseformule en ondersteuning en begeleiding vanuit de franchisegever, investeert de franchisenemer (mede) zelf en betaalt hij een franchise fee. Deze fee bestaat vaak uit een entree fee in combinatie met een maandelijks percentage van de omzet/bruto marge.

Lees meer

Overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening is een overeenkomst waarbij partijen overeenkomen dat de ene partij (de uitlener) een som geld verstrekt aan de andere partij (de lener), die zich op zijn beurt verbindt om die som geld terug te betalen. 

Lees meer

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken tussen een distributeur en een leverancier worden vastgelegd. De distributeur koopt de producten van de leverancier in en verkoopt deze voor eigen rekening weer door aan anderen. In de distributieovereenkomst staan afspraken over de duur van de overeenkomst, exclusiviteit en over de beëindiging van een distributieovereenkomst.

Lees meer

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een verzamelterm voor overeenkomsten waarbij twee partijen, de opdrachtnemer en de opdrachtgever, overeenkomen dat de opdrachtnemer diensten zal verrichten voor de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de managementovereenkomst, de overeenkomst met een accountant, advocaat of arts, diensten als hosting en consultancy en de overeenkomst met een freelancer of ZZP-er.

Lees meer

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een handelsagent in opdracht van de opdrachtgever (die ‘principaal’ wordt genoemd) tegen beloning bemiddeling verleent bij het tot stand komen van handelsovereenkomsten. 

Lees meer

Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een document dat dwingend bewijs oplevert. 

Lees meer