Skip to main content

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een verzamelterm voor overeenkomsten waarbij twee partijen, de opdrachtnemer en de opdrachtgever, overeenkomen dat de opdrachtnemer diensten zal verrichten voor de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de managementovereenkomst, de overeenkomst met een accountant, advocaat of arts, diensten als hosting en consultancy en de overeenkomst met een freelancer of ZZP-er.

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Of deze zorg in acht is genomen, is afhankelijk van de specifieke situatie die zich voordoet. Hier worden veel procedures over gevoerd en er zijn dus veel rechterlijke uitspraken over te raadplegen. Van een opdrachtnemer mag worden verwacht dat hij handelt zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Per beroepsgroep (bijvoorbeeld artsen of advocaten) kan hier een andere invulling aan worden gegeven.

De opdrachtgever dient zich als een goed opdrachtgever te gedragen. Om ervoor te zorgen dat de opdracht goed kan worden uitgevoerd zal de opdrachtgever zijn medewerking moeten verlenen. Daarnaast rust op de opdrachtgever ook een informatieverplichting richting de opdrachtnemer. Die laatste zal immers informatie nodig hebben van de opdrachtgever om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

De overeenkomst van opdracht kan eindigen door:

  • opzegging;
  • voltooiing van de opdracht;
  • verloop van tijd bij een overeenkomst van bepaalde tijd;
  • ontbinding in het geval van een tekortkoming;
  • wederzijds goedvinden;
  • de dood van de opdrachtnemer; of
  • de dood van de opdrachtgever.