Skip to main content

Privacybeleid Hoppenbrouwers Advocatuur

Algemeen

Hoppenbrouwers Advocatuur respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Hoppenbrouwers Advocatuur behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van relevante wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een kennisgeving via de website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe;
 • waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

Verwerkingsverantwoordelijke en categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van de door Hoppenbrouwers Advocatuur aangeboden diensten

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons uw visitekaartje te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals via een advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verlenen
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

Bewaartermijn

Hoppenbrouwers Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met anderen. Te denken valt aan:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onregelmatige verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Nonnekes Advocatuur, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Hoppenbrouwers Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@hoppenbrouwers-advocatuur.nl.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over rechten. Het betreft de volgende:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Ondanks intrekking van toestemming, kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd (of verplicht) zijn uw gegevens te blijven verwerken

Cookies

Hoppenbrouwers Advocatuur maakt gebruik van functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
De website maakt geen gebruik van tracking-cookies of advertentie-cookies.

Contact

Mocht u nadere informatie willen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@hoppenbrouwers-advocatuur.nl of via postadres: Verdilaan 175, 4837CM Breda