Skip to main content

Erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Het regelt niet alleen de manier waarop het vermogen van een overledene overgaat op diens erfgenamen, maar ook de positie van de schuldeisers van de overledene, de manier waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld, et cetera.

Voor erfgenamen en betrokkenen zijn er vaak onduidelijkheden over hun precieze rechten en plichten. Regelmatig leiden die onduidelijkheden tot spanningen, belangentegenstellingen en zelfs conflicten. In dat geval is het verstandig een specialist op het gebied van het erfrecht in te schakelen.

Door mijn grondige kennis van zowel het erfrecht als het procesrecht, kan ik uw zaak snel en goed beoordelen en u een reële inschatting geven van uw mogelijkheden en kansen. Zo nodig ga ik meteen tot actie over, bijvoorbeeld als er termijnen moeten worden veiliggesteld of als er beslag moet worden gelegd. Ik kan u juridisch advies en bijstand bieden zowel ter voorkoming van escalatie als ter veiligstelling van uw rechten in een juridische procedure.

Het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Als u erfgenaam bent, dan heeft u drie opties: u kunt zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u zuiver aanvaardt, dan bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap niet toereikend is om alle schulden te voldoen. Als u beneficiair aanvaardt, dan hoeft u bij een eventueel tekort de schulden van de nalatenschap niet te voldoen uit uw privévermogen. Als u de nalatenschap verwerpt, krijgt u niets en bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Degene die na u als erfgenaam kwalificeert zal dan erven, tenzij diegene ook verwerpt, enzovoort.

Lees hier verder

Versterferfrecht

Als de erflater geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet (boek 4 van het Burgerlijk Wetboek) of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft. Deze regelgeving wordt het “versterferfrecht” of wettelijk erfrecht genoemd.

Lees hier verder

Wettelijke verdeling

Als de erfgenamen een achterblijvende echtgenoot en een of meer kinderen zijn – en er is geen testament opgesteld waarin anders is bepaald –  dan is de wettelijke verdeling van toepassing op de nalatenschap. Dat heeft als gevolg dat alle tot de nalatenschap behorende goederen toekomen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner.

Lees hier verder

Testament

Na iemands overlijden treedt het erfrecht in werking. De nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld de schuldeisers van de overledene, zullen willen weten wie de erfgenamen van de erflater zijn. Indien niet bekend is of er een testament is, kunt u een notaris verzoeken om na te kijken of er een testament is, maar u kunt dat onderzoek ook zelf gratis laten uitvoeren bij het centraal testamentenregister (CTR).

Lees hier verder

Onterving

Iemand die is onterfd, deelt niet mee in de erfenis. Als iemand overlijdt gaat de erfenis vaak naar de achtergebleven partner en (indien van toepassing) de kinderen. Hier kunnen in een testament uitzonderingen op worden gemaakt. In het testament kunnen wettelijke erfgenamen zoals een echtgenoot of een kind worden onterfd, zodat hij of zij juist geen erfenis ontvangt. Staat deze persoon dan met lege handen, of kan hij toch nog ergens aanspraak op maken?

 

Legitieme portie

Er wordt wel eens gezegd dat kinderen niet kunnen worden onterfd. Dit heeft te maken met de zogenaamde legitieme portie van kinderen. Een legitieme portie is een soort gegarandeerd minimum waar een kind aanspraak op kan maken. Indien u als kind van de erflater onterfd bent, en aanspraak maakt op de legitieme portie, krijgt u een vorderingsrecht. U wordt daardoor dus géén erfgenaam. U heeft dan ook géén recht op goederen uit de nalatenschap. De hoogte van de vordering bedraagt (kort gezegd) de helft van waar u recht op had gehad, als u niet was onterfd.

Legaat

In een testament kan aan iemand een legaat worden toebedeeld Die persoon wordt legataris genoemd. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het kan ook om goederen gaan, zoals een schilderij of aandelen in een BV. De legataris kan het legaat zes maanden na het overlijden van de erflater opeisen, tenzij in het testament iets anders is geregeld. De erfgenamen of executeur zijn verplicht om de legataris hierover te informeren.

Executeur

U kunt in uw testament een executeur benoemen. De executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. In uw testament legt u vast wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Er zijn drie soorten executeurs die het meest voorkomen, aangeduid met één, twee of drie sterren.

Als erfgenaam bent u het mogelijk niet altijd eens met de executeur. Als een executeur het te bont maakt, kunt u de kantonrechter verzoeken om de executeur te ontslaan. Dat kan echter alleen als er sprake is van “gewichtige redenen”.

Lees hier verder

Vereffening nalatenschap

Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een beneficiair aanvaarde nalatenschap, dient de nalatenschap te worden vereffend volgens de wet. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk vereffenaar. Als er een executeur in functie is en hij kan aantonen dat de ruimschoots voldoende baten zijn om de schulden van de nalatenschap te voldoen, dan hoeft er niet vereffend te worden. In een verklaring van erfrecht kan deze “ruimschoots-verklaring” worden opgenomen.

Als de erfgenamen de taak van vereffenaar niet gezamenlijk willen uitoefenen of als er onenigheid is tussen de erfgenamen, dan kan ieder van hen besluiten om de rechtbank te verzoeken om een vereffenaar aan te wijzen.

Mogelijkheden als u schuldeiser bent van een nalatenschap

Als u schuldeiser bent van een nalatenschap, zult u willen weten hoe u uw vordering alsnog kunt incasseren. Mogelijk kunt u uw vordering verrekenen. En wat gebeurt er als u beslag heeft laten leggen op een goed of een vordering die in de nalatenschap valt?

lees hier verder