Skip to main content

Algemene voorwaarden

Hoppenbrouwers Advocatuur | Januari 2024

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen Hoppenbrouwers Advocatuur (hierna ook: opdrachtnemer), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84444770 en diens opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele gewijzigde, nadere of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van aan opdrachtnemer verbonden of vroeger verbonden (rechts)personen en derden, die direct of indirect bij de dienstverlening van Hoppenbrouwers Advocatuur betrokken zijn of zijn geweest, alsmede aan al hun respectievelijke rechtsopvolgers.
 3. Hoppenbrouwers Advocatuur is verzekerd in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten van de Verordening op de Advocatuur. Hoppenbrouwers Advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
 4. Hoppenbrouwers Advocatuur kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten, schade-experts, belastingadviseurs en accountants, deurwaarders) inschakelen. Hoppenbrouwers Advocatuur zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren in overleg treden met opdrachtgever (behoudens voor zover het gaat om rechtsdeurwaardersbijstand).
 5. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens Hoppenbrouwers Advocatuur vervallen indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met de feiten waar hij/zij zijn/haar aanspraak op berust. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twaalf maanden nadat de werkzaamheden door of namens Hoppenbrouwers Advocatuur zijn uitgevoerd, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen. Alle aanspraken dienen steeds schriftelijk en gemotiveerd bij Hoppenbrouwers Advocatuur te zijn ingediend.
 6. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Hoppenbrouwers Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/ of de werkzaamheden die voor de opdrachtnemer zijn verricht. De opdrachtgever is gehouden aan Hoppenbrouwers Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden (daaronder ook begrepen de kosten voor juridische bijstand).
 7. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW lid 2 wordt uitgesloten.
 8. Bij de uitvoering van de in verband met een opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Hoppenbrouwers Advocatuur zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.
 9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht, zal een door Hoppenbrouwers Advocatuur verstrekt advies slechts betrekking hebben op civielrechtelijke aspecten en aangelegenheden. De opdrachtgever kan er niet vanuit gaan dat bij advisering door Hoppenbrouwers Advocatuur rekening wordt gehouden met eventuele fiscaalrechtelijke implicaties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders bij het aanvaarden van de opdracht van opdrachtgever door Hoppenbrouwers Advocatuur is aangegeven.
 10. Hoppenbrouwers Advocatuur zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht derden door Hoppenbrouwers Advocatuur worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn/haar toestemming moet worden verzocht.
 11. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Hoppenbrouwers Advocatuur verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Hoppenbrouwers Advocatuur neemt uw (persoons-) gegevens voorts op in haar administratie. Door Hoppenbrouwers Advocatuur een opdracht te geven, wordt u geacht met het voorgaande bekend te zijn en daarmee te hebben ingestemd.
 12. Hoppenbrouwers Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een door Hoppenbrouwers Advocatuur vast te stellen voorschot heeft voldaan. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
 13. Het door Hoppenbrouwers Advocatuur gehanteerde tarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, etc.) worden – tenzij anders overeengekomen – separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 14. Werkzaamheden worden in beginsel tweewekelijks aan de opdrachtgever gefactureerd. Declaraties van Hoppenbrouwers Advocatuur dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan (verrekening of opschorting is uitgesloten), bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Hoppenbrouwers Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Hoppenbrouwers Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.
 15. Hoppenbrouwers Advocatuur beschikt niet over een stichting beheer derdengelden.
 16. De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan opdrachtnemer of na het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn wordt het dossier vernietigd.
 17. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om door of namens Hoppenbrouwers Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere documenten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 18. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Hoppenbrouwers Advocatuur wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij het reglement Geschillencommissie Advocatuur van toepassing is, worden alle geschillen tussen opdrachtgever en Hoppenbrouwers Advocatuur voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, locatie Breda.