Skip to main content

Executeur | Advocaat erfrecht Breda

Soorten executeur

 

Eén ster-executeur

De één ster executeur is de begrafenisexecuteur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is de enige taak die deze executeur heeft.

Twee sterren-executeur

De twee sterren executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.

Drie sterren-executeur

De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

Ontslag executeur

Een executeur wordt door iemand benoemd in zijn of haar testament. Als erfgenaam bent u verplicht om de wens van de erflater te volgen. Maar het kan natuurlijk zijn dat een aangewezen executeur slecht werk levert. Of dat u niet tevreden bent over de werkzaamheden van de executeur. Maar kunt u daar iets aan doen als erfgenaam? En welke stappen moet u dan ondernemen?

Kan een executeur worden ontslagen?

Het korte antwoord op deze vraag is bevestigend: een executeur kan ontslagen worden. Dit moet een kantonrechter doen. Vanuit de wet is geregeld dat een beperkt aantal personen het ontslag van een executeur kunnen aanvragen bij de kantonrechter en dat de kantonrechter dit uit zichzelf (dus niet op verzoek) kan doen.

Wie kan het ontslag aanvragen bij de kantonrechter?

Niet iedereen kan zomaar het ontslag van een executeur aanvragen bij de kantonrechter. Dit kan allereerst gedaan worden door alle erfgenamen. Ook een mede-executeur kan het ontslag aanvragen. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie ontslag aanvragen. Tot slot kan ook de executeur zelf zijn of haar ontslag aanvragen. Het ontslag van de executeur zelf wordt altijd verleend.

Wanneer kunt u naar de kantonrechter?

Over het algemeen zijn er twee redenen waarom een executeur ontslagen kan worden. Dit kan ten eerste voorkomen wanneer de executeur te lang wacht met het aanvaarden van de functie. Daarnaast kan de executeur worden ontslagen wanneer hij of zij de taken niet goed of niet op tijd uitvoert.

Een erfgenaam mag de erfenis niet gaan afwikkelen als er een executeur aangewezen is in het testament. Alleen de aangewezen executeur mag dat doen. Deze executeur treedt pas in functie wanneer hij of zij het executeurschap aanvaardt. Doet een executeur er te lang over om zijn functie te aanvaarden? Dan kunt u aan de kantonrechter vragen een termijn te stellen. Verloopt deze termijn? Dan kan de executeur de benoeming niet meer aanvaarden.

Heeft de executeur de benoeming aanvaard? Dan moet hij of zij ‘met bekwame spoed’ aan de slag gaan met de boedelbeschrijving. Binnen 3 tot 6 maanden na het overlijden moet er een boedelbeschrijving zijn. Een executeur heeft een informatieplicht naar de erfgenamen. Krijgt u onvoldoende informatie? Of klopt het niet wat de executeur doet? Dan kunt u aan de kantonrechter vragen om de executeur te ontslaan.

Het ontslag is aangevraagd, en dan…?

Een executeur wordt niet zomaar ontslagen. Daar moeten goede redenen voor zijn. Bent u van plan om de stap naar de kantonrechter te zetten? Zorg dan dat u een goed dossier hebt met bewijs en een duidelijke onderbouwing. Een kantonrechter mag een executeur enkel ontslaan bij gewichtige redenen, zoals wanbeheer, een verkeerde verslaglegging, ernstig gebrek aan vertrouwen in de executeur of misbruik van bevoegdheden. De kantonrechter beoordeelt per geval of de omstandigheid ernstig genoeg is om de executeur te ontslaan.

Ontslaat de kantonrechter de executeur? Dan wordt eerst in het testament gekeken of er een reserve-executeur is aangewezen voor de situatie dat de eerste executeur wegvalt. Als er geen reserve-executeur is aangewezen, dan mag de kantonrechter alleen een nieuwe executeur aanwijzen als het testament bepaalt dat de kantonrechter dit mag doen. Anders mag de kantonrechter geen nieuwe executeur aanwijzen en moeten de erfgenamen de erfenis in onderling overleg samen afwikkelen. Ontslag betekent echter niet dat de ontslagen executeur zijn werkzaamheden direct kan neerleggen. Wanneer er handelingen moeten worden gedaan die niet kunnen worden uitgesteld, dan moet de ontslagen executeur dit doen. De werkzaamheden stoppen op het moment dat de nieuwe executeur of de erfgenamen de taken overnemen.