Skip to main content

Wettelijke verdeling

Als de erfgenamen een achterblijvende echtgenoot en een of meer kinderen zijn, dan is de wettelijke verdeling van toepassing op de nalatenschap. Dit systeem brengt mee dat alle tot de nalatenschap behorende goederen toekomen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Dat gebeurt van rechtswege, er hoeven daarvoor dus geen nadere rechtshandelingen te worden verricht. De kinderen krijgen alleen een vordering op de achtergebleven partner, die in een aantal gevallen opeisbaar wordt. In de regel gebeurt dat echter pas als hij of zij overlijdt. Het is van belang dat de omvang van die vordering op het moment dat de eerste ouder overlijdt, wordt vastgesteld. Op die manier voorkom je dat er later discussie over ontstaat en dan niet meer kan worden achterhaald, wat de waarde van de nalatenschap was op het moment dat de eerste ouder overleed. Indien er drie kinderen zijn en een achtergebleven echtgenoot, worden hun respectieve vorderingen als volgt berekend:

  • De achtergebleven partner (met wie erflater in gemeenschap van goederen was gehuwd): de helft van het gezamenlijke vermogen plus één vierde deel van het saldo van de erfenis van erflater;
  • Kind 1: één vierde deel van het saldo van de erfenis van erflater;
  • Kind 2: één vierde deel van het saldo van de erfenis van erflater;
  • Kind 3: één vierde deel van het saldo van de erfenis van erflater.