Skip to main content

Beslag en executie

Het Nederlandse procesrecht kent de mogelijkheid om relatief makkelijk beslag te leggen. Als u een vordering heeft (bijvoorbeeld omdat een ander jou schadevergoeding dient te betalen of vanwege een openstaande schuld) dan kunt u conservatoir beslag laten leggen op het vermogen van de schuldenaar. Dit beslag is erop gericht om zaken veilig te stellen (te conserveren) ter voorkoming van de situatie dat de schuldenaar zijn vermogen wegsluist, waardoor er later geen verhaal meer mogelijk zou zijn.

Voor het leggen van beslag is voorafgaande toestemming van een rechter nodig. Alleen een advocaat kan het verzoek om verlof voor het leggen van beslag indienen bij de rechtbank. Nadat u verlof heeft gekregen en het beslag door de deurwaarder is gelegd, moet (meestal binnen 14 dagen) de hoofdprocedure worden gestart. Dat kan een kort geding zijn of een bodemprocedure. Ook tijdens een lopende procedure kan er nog conservatoir beslag worden gelegd.

 

Wat is beslag?

Het leggen van beslag is een methode waarmee onderdelen van het vermogen van de schuldenaar juridisch of feitelijk worden afgezonderd. Door beslag te leggen, worden activa van de debiteur (onroerende zaken, roerende zaken, banksaldi, aandelen, vorderingen op derden etc.) als het ware bevroren. De debiteur mag er niet meer aankomen en mag er geen pandrecht of hypotheek meer op vestigen. Als de rechter uw vordering heeft toegewezen, kunnen de zaken waarop beslag is gelegd worden verkocht in een openbare verkoop. Met het geld dat daarmee wordt opgebracht, kan uw vordering of een deel daarvan worden betaald.

 

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslag dat door de deurwaarder op goederen – bijvoorbeeld een bankrekening, onroerend goed, of aandelen – van een schuldenaar wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Hiermee wordt voorkomen dat de betreffende goederen tijdens de procedure door de schuldenaar worden ‘weggesluisd’ en daarop uiteindelijk geen verhaal meer mogelijk zou zijn. De goederen waarop conservatoir beslag wordt gelegd worden dus bewaard totdat de rechter door middel van een vonnis duidelijk heeft gemaakt wat er met dat betreffende goed moet gebeuren. Indien u door de deurwaarder conservatoir beslag wilt laten leggen, kan ik voor u bij de Rechtbank een verzoek indienen om dit beslag te mogen leggen. In het algemeen geeft de rechter vrij snel toestemming om bij een schuldenaar conservatoir beslag te leggen. Overigens heeft de debiteur altijd de mogelijkheid om een kort geding te starten waarin hij opheffing van het beslag vordert. Ik kan u uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Omzetting conservatoir naar executoriaal beslag

Als er aan het begin van de procedure conservatoir beslag is gelegd en de zaak wordt gewonnen, dan wordt het beslag automatisch omgezet naar executoriaal beslag. Als er bijvoorbeeld conservatoir beslag is gelegd op een woonhuis, dan is de beslaglegger gerechtigd om de openbare verkoop te gaan inzetten. Dat moet dan vaak wel via de hypotheekhouder gebeuren. Als er bankbeslag is gelegd, dan valt het ‘bevroren’ tegoed ten goede aan de schuldeiser/ beslaglegger. Daarvoor moet dan wel het vonnis van de rechtbank door de deurwaarder aan de bank worden betekend.

Executie van een vonnis

Executie van een vonnis betekent dat een gerechtelijk vonnis wordt uitgevoerd. Als er niet vrijwillig aan het vonnis wordt voldaan, kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen om het vonnis ten uitvoer te laten leggen. De deurwaarder kan conservatoire beslagen die al waren gelegd, uitwinnen. De kosten van de executie zijn onderdeel van de vordering van de schuldeiser en mogen daarom uit de opbrengst van de executie worden voldaan.